כניסת מנהל ערוץ קיימות וסביבה של נירית קהילה מקיימת